Gottman Çift Terapisi 1. Düzey Eğitimi Gottman Çift Terapistleri ve Gottman Eğitmenleri – Psikolojİstanbul, 13-14 Mayıs 2017

Bu eğitimde yüksek bir başarı ile ilişkinin geleceğini saptayabilen değerlendirme yaklaşımının anlaşılması; Güçlü İlişki Evi teorisinin yedi aşamasının öğrenilmesi; Çiftlerin anlatımını izleme, geçmiş öykülerini alma, değerlendirme envanterlerini uygulama, tartışmalarını gözleme ve bireysel değerlendirme görüşmeleri yoluyla, kapsamlı değerlendirme becerisi edinme; Çiftlerin çatışmaları yönetebilme, yakınlık ve arkadaşlığı geliştirme, ortak anlam yaratma ve değerler sistemini oluşturma ayrıca; güçlü ilişkiler için gerekli temel fizyolojik gereklilik olan kendini rahatlatma becerilerinin öğrenilmesi ve uygulanması hedeflenmiştir.

Terapötik Kartlarla Terapi ve Eğitim Atölyeleri – Kartlarda Ben – İç Sesler – Değişim – Kartlarla Çift Terapisi Bakış Eğitim ve Psikolojik Danışmanlık – İstanbul, Aralık 2015 – Nisan 2016 (16 s.)  

Bu atölye çalışmalarında farklı terapötik kartların (benzersiz çağrışım kartlarının) kullanımı ile, ilgili temalarda yaşantısal bir eğitim amaçlanmıştır. Danışanlarla çalışırken kişisel ve kişiler-arası etkileşimi arttırmak, farkındalık kazandırmak, duygularla temas etmek, kendini ifade sırasında görülebilecek ketlenme ve direnci kırmak, bilinçaltını bilince yönlendirmek için danışanların serbest çağrışım akışını teşvike yönelik yönlendirici ve sınırlayıcı olmayan yönergelerin sunumu ve eşliği yaşantısal becerilerle edinilmiştir.

Çift Terapisinde Çatışmadan Çözüme – Çiftlerin ve Ülkelerin İyileşmesi –Susan Heitler, Klinik Psikolog, Ph.D. – İstanbul, 7 Kasım 2015 (5 s.) – Türk Psikologlar Derneği Çift ve Aile Terapisi Birimi

Bu eğitimde terapi etkisini artırmaya yönelik çift terapisinin nasıl başlatılıp yapılandırılağı; çiftin işlevselliğini etkileyen köken aile ve bilinçaltı unsurlarının netleştirilmesini sağlayan görselleştirmelerin kullanılması; çiftin işbirlikçi diyaloğunu, öfke kontrolünü ve problem çözme davranışını iyileştirmek için çalışma sayfalarından ve canlandırmalardan faydalanılması ile; terapi planını uyumlu, etkin ve faydalı kılacak kavramsal çerçevenin oluşturulması üzerine çalışılmıştır.

Travma Çalışmalarında Aile Terapisi – Ankara Katliamından Etkilenenlere Yönelik Gönüllü Çalışma – İstanbul, 24-25 Ekim 2015 (12 s.) Çift ve Aile Terapileri Derneği (ÇATED)

Sistemik aile terapisinde ve travmada temel kavramların ele alındığı, travma ile çalışırken kullanılan temel teknik ve uygulamaların anlatıldığı bu eğitimde travmanın ailedeki işleyişe ve bireysel sağlığa etkilerinin araştırılması ve girişim alanlarının belirlenmesi çalışılmıştır. Çocuk ve ergenlerin de bulunduğu ailelerde travma ve yas ile çalışmanın incelikleri, aile içi işlevselliğin ve destekleyici iletişimin sağlanmasına yönelik girişim yöntemleri didaktik ve yaşantısal tekniklerle çalışılmıştır.

Çiftlerle Şema Terapisi – 6. Bienal Uluslararası Şema Terapisi Topluluğu Konferansı – İstanbul, 13-14 Haziran 2014 (12 s.) Uluslararası Şema Terapi Topluluğu (ISST) Lisanslı Şema Terapistleri

Eğitsel sunum, yaşantısal çalışmalar ve rol canlandırmaları üzerinden Şema ve Mod Terapi esaslarına göre çiftlerle terapötik ilişkinin kurulması, terapi sürecinin yapılandırılması, bireysel şemalarla eşler eşliğinde çalışılması ve çatışmalı iç yapılar arası ilişkilerin çift çalışmasında yeniden yapılandırılması ve bu şekilde işlevsel olmayan başa çıkışların ve iletişim tutumlarının dönüştürülmesi eğitimi.

Şema Terapi Eğitimi – Psikonet – İstanbul, Aralık – Mayıs 2013 (25 s.)  Dr. H. Alp Karaosmanoğlu – Psikiatrist ve Uluslararası Şema Terapi Topluluğu (ISST) Lisanslı Şema Terapist

Şema Terapi Model ve Teknikleri başlıklı bu eğitimde didaktik anlatım ve yaşantısal çalışmalar üzerinden Şema Terapi esaslarına göre terapi ilişkisinin kurulması, şemaların belirlenmesi, ölçek kullanımı, bilişsel, yaşantısal ve davranışçı tekniklerle şemaların yumuşatılması ve işlevsel olmayan başa çıkışların dönüştürülmesi aşamalarını bir atölye çalışmasında rol canlandırmalarıyla da ele alan bir temel eğitim.

Şema Terapi Sempozyumu – Sınır ve Narsist Kişilik Bozukluklarının Tedavisinde Şema Terapi Uygulaması – Şema Terapi Enstitüsü – İstanbul, 10 – 12 Mart 2006 (3 gün) Jeffrey Young, Ph.D. – Uluslararası Şema Terapi Topluluğu (ISST) Başkanı ve Kurucusu

3 günlük eğitim ve atölye çalışmasında erken çocukluk döneminde oluşturulmuş kişilerarası uyumsuz ilişki örüntülerinin bilişsel, davranışçı ve yaşantısal tekniklerin kullanımı ve mod çalışmaları üzerinden, belirli kendilik yapılarının yeniden yapılandırılması işlenmiştir.

Evlilik Öncesi Danışmanlık – CATED ve Hiebert Enstitüsü işbirliği ile, İstanbul, 16 Ekim 2012 (5 s.) William J. Hiebert, D. Min., Hiebert Enstitüsü Evlilik ve Aile Danışmanlığı Yönetici Direktörü ve Onaylı Süpervizör

Çiftler ve Ailelerle Bilişsel Davranışçı Terapi – Psikoterapi Enstitüsü, Kocaeli,  1-2 Eylül 2012 (12 s.) Frank M. Dattilio, Ph.D., ABPP, Harvard Tıp Fakültesi Psikiatri Birimi

Filial Terapi – Doğuş Üniversitesi Psikoloji Bölümü  – İstanbul   8-9 Aralık 2010 (12 s.) Doç. Dr. Volker Thomas – Perdue Universitesi – Evlilik ve Aile Terapileri Programı Öğretim Üyesi

Ebeveyn çocuk ilişkilerini düzenleyerek çocuklarda görülen duygu durum ve davranış sorunlarını gidermeğe yönelik geliştirilen bu terapi yöntemi merkeze çocuğu ve yönlendirmesiz oyun etkileşimini alır.  Didaktik ve etkileşimli sunum yapısı üzerinden canlandırmalar ve video gösterimleri ile zenginleştirilmiş eğitsel çalışma sonunda katılım belgesi alınmıştır.

Virginia Satir Gelişim Modeli ve Aile Terapisi Atölyeleri – Satir Pasific Enst. – İstanbul,  Eylül 2007 – Haziran 2011 (72 s.) Kathlyn Maki Benman, MA, LMFT

Satir Pasific Enstitüsü uygulamacı ve eğitimcilerinden Kathlyn Maki Benman tarafından periodik olarak gerçekleştirilen bu çalışmalarda sırasıyla Satir Dönüşümsel Aile Modelinin Tanınması, Bireysel Terapide Satir Modelinin Uygulanışı, Çiftlerle Terapide Satir Yaklaşımı, Çocuk Odaklı Aile Terapisinde Satir Yaklaşımı ve Satir Modelinde Öfkenin Dönüştürülmesi eğitimleri ve atölye çalışmaları düzenlenmiştir.  Bu eğitimler Satir İnsan Gelişimi ve Aile Terapisi Enst. Eğitimine paralel olarak düzenlenmiş ve her bir çalışma sonrasında katılım belgesi alınmıştır.

Virginia Satir Gelişim Modeli ve Aile Terapisi Eğitimi – Satir İnsan Gelişimi ve Aile Terapisi Enst.  – İstanbul,   Eylül 2007 – Haziran 2010 (350 s.) Sibel Erenel, MA, LMFT

Uluslararası Aile Terapileri Derneği (IFTA) tarafından da onaylı, 3 düzeyden oluşup 3 yıl süren bu eğitim Satir Aile Terapisi modelinin ve uygulamasının bireyler, çiftler ve aileler ile dönüşümsel ve bütüncül değişimi oluşturacak şekilde öğrenilmesini hedeflemiştir.  Katılımcıların doğrudan danışanların ve ailelerinin de canlandırıldığı uygulamalar ve grup süpervizyonları ile bu yaklaşıma ilişkin terapi becerilerini kazanmaları sağlanmıştır.  Eğitim sonunda Satir Institute of the Pacific onaylı sertifika alınmıştır.

Zor Vakalarda Bilişsel Davranışçı Terapi – CBT İstanbul – 18-19 Aralık 2010 (12 s.) Dr. Leslie Sokol, Ph.D., Klinik Psikolog, Philadelphia Beck Kognitif Terapi ve Araştırma Enstitüsü’nün eğitim direktörü ve uluslararası üne sahip başlıca eğitmenlerinden

Obsesif-Kompulsif Bozukluk Tedavisinde Bilişsel – Davranışçı Terapi Tekniklerinin Uygulanması  – ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezi – Ankara,  10-12 Mart 2009 (18 s.) Dr. David Clark, Ph.D.

Kognitif Terapi Süpervizyonu – İntegral Pskikolojik Danışmanlık – İstanbul Aralık 2005 – Temmuz 2007 (80 s.) – Dr. Emel Stroup, PsyD, ACT

Bilişsel Terapi (BT) yaklaşımında hastaların değerlendirilmesi, uluslararası tanı kriterlerine göre tanı konması, vaka formulasyonunun yapılarak tedavi planının oluşturulması ile duygu durum sorunlarında, kaygı bozukluklarında ve kişilik yapısı sorunlarında karşılaşılan krizlerde yaklaşıma uygun girişim ve uygulamaların gerçekleştirilmesi. Terapi sürecinde uluslararası mesleki etik kodlarına bağlı kalınarak terapi uygulamalarında karşılıklı rol canlandırma ile ve yaşantısal olarak ele alınması.

Çocuk ve ergenlerlerde Duygu Durum, Davranış ve Öğrenme Sorunlarına Yönelik Bilişsel – Davranışçı (BDT) Yaklaşımlı Psikoterapi –Bireysel Süpervizyon – Yüksek Lisans Staj Dönemi (40 s) – Klinik Psiklog Feriha Dildar, MA